• Home
  • Sitemap
  • BG
  • EN

Защита в Европейския съд

Защита пред Европейския съд по правата на човека в Страсбург

Жалба до Европейския съд по правата на човека в Страсбург може да бъде подадена при нарушаване на основни Ваши законови права. Право да подаде жалба има всяко лице, неправителствена организация или група от лица, които твърдят, че са жертва на нарушение на правата, гарантирани от Европейската конвенция и Протоколите към нея.

За да възникване право на жалба е достатъчно нарушението да е извършено на територията на държава, страна членка на ЕС, както и да са изчерпани всички правни средства за защита на нарушените права. Т.е. трябва да е заведено дело пред българския съд и да са упражнени процесуалните възможности пред всички български съдебни инстанции.

Правото на жалба пред Европейския съд по правата на човека може да бъде упражнено в срок от 6 месеца след приключване на делото пред българския съд и ако не бъде спазен жалбата ще бъде оставена без разглеждане.

При подаване на жалбата и при действията, предхождащи решението за нейната допустимост, жалбоподателят може да извършва действия сам или чрез адвокат или друг представител. След приемане на жалбата за разглеждане адвокатската защита е задължителна.

Адвокат Генади Дишев може да изготви по надлежния ред и подаде жалбата до Европейския съд и така да защити вашите интереси, дори и да са изчерпани възможностите за защита в рамките на България.

Жалбата до Европейския съд по правата на човека има определена форма и изисква стриктно да бъдат попълнени всички отделни секции. Изложението в жалбата трябва да стане съгласно изискванията и указанията на Европейския съд по правата на човека. На този етап з адължителна помощта на адвокат, който изготви жалбата по правилата на Европейския съд. Към жалбата трябва да бъдат приложени доказателства от делото, което е водено в България и на което се базира Вашият иск.

Жалбата до Европейския съд по правата на човека се основава на Европейската конвенция за защита на правата и свободите на гражданите и на Протоколите към нея, които са ратифицирани от Република България. Необоснована жалба, в която са изложени само факти, ще бъде приета за несериозна и няма да бъде разгледана от Съда в Страсбург.

Компетентен да разгледа индивидуалната жалба е Европейският съд по правата на човека със седалище в Страсбург. Кореспонденцията със Съда във връзка с подаването и разглеждането на жалбата се осъществява чрез Секретариата му.

Европейско право

Адвокат Генади Дишев извършва следните дейности в областта на европейското право:
  • Консултации по правата на гражданите съгласно европейското законодателство
  • Изготвяне на жалби до Европейския съд по правата на човека в Страсбург
  • Представителство пред Европейския съд по правата на човека в Страсбург
  • Извършване на фактически и правни действия по дела, образувани пред Европейския съд по правата на човека
  • Преюдициални запитвания до Европейския съд в Люксембург


Адвокат Генади Дишев предлага всички услуги свързани с правна защита в Европейския съд и консултации по всички интересуващи Ви въпроси.

Научете повече за предлаганите услуги от адвокат Генади Дишев.