• Home
  • Sitemap
  • BG
  • EN

ЗАКОНЪТ

Какво казва Законът

Упражняването на адвокатската професия, придобиването и загубването на адвокатски права, както и учредяването и прекратяването на адвокатски сдружения се урежда от Закона за Адвокатурата.

Съгласно този закон Адвокат може да бъде само лице, положило клетва и вписано в регистъра на адвокатската колегия.

Адвокатът защитава интересите на клиента като осъществява:

  • устни и писмени консултации и становища по въпроси на правото;
  • изготвяне на всякакви книжа - молби, тъжби, заявления, жалби и други, свързани с възложената от клиента работа;
  • Дпредставителство на доверителите и подзащитните и защита на правата и законните им интереси пред органите на съдебната власт, а дминистративните органи и служби, както и пред физически и юридически лица.

Адвокатът представлява своя клиент въз основа на писмено пълномощно.

Адвокатските книжа, досиета, електронни документи, компютърна техника и други носители на информация са неприкосновени и не подлежат на преглеждане, копиране, проверка и изземване. Кореспонденцията между адвоката и неговия клиент, без оглед на начина, по който се осъществява, включително по електронен път, не подлежи на преглеждане, копиране, проверка и изземване и не може да бъде използвана като доказателство. Разговорите между адвокат и негов клиент не могат да се подслушват и записват. Евентуално направените записи не могат да се използват като доказателствени средства и подлежат на незабавно унищожаване. Адвокатът не може да бъде разпитван в процесуално качество относно: разговорите и кореспонденцията му с клиент; разговорите и кореспонденцията му с друг адвокат; делата на клиент; факти и обстоятелства, които е узнал във връзка с осъществяваната защита и съдействие.

Адвокатът има право на възнаграждение за своя труд. Размерът на възнаграждението се определя в договор между адвоката и клиента. Този размер трябва да бъде справедлив и обоснован и не може да бъде по-нисък от предвидения в наредба на Висшия адвокатски съвет размер за съответния вид работа

Адвокатът е длъжен да упражнява съвестно своята професия и чрез своето поведение при нейното упражняване и извън нея да бъде достоен за необходимите за професията доверие и уважение.Адвокатът се ръководи от върховенството на закона и е длъжен да защитава правата и законните интереси на клиента си по най-добрия начин. Адвокатът е длъжен точно да осведоми своя клиент за неговите права и задължения.

При или по повод воденето на дела адвокатът не може да си служи със средства и похвати, които имат за цел създаване на неоправдани пречки от гледна точка на закона и на адвокатската етика. Адвокатът е длъжен да бъде безкористен и независим при изпълнение на професионалните си задължения. Той е длъжен да не допуска въздействие и влияние при осъществяване на дейността си както от неговите лични интереси, така и от трети лица и техните интереси.

Научете повече за предлаганите услуги от aдвокат Генади Дишев.