• Home
  • Sitemap
  • BG
  • EN

Процесуално представителство

Процесуално представителство е налице, когато вместо страната и от нейно име друго лице извършва или приема извършени спрямо страната действия

Процесуално представителство възниква поради недееспособност, фактическо възпрепятстване или липса на специални знания от страна на лицето. Процесуално представителство е налице, когато вместо страната и от нейно име друго лице извършва или приема извършени спрямо страната действия.

При процесуалното представителство, за разлика от представителството в гражданското право, представителството може да бъде само пряко. Упълномощава се адвокат, който се ангажира да защитава професионално и във Ваша полза Вашите интереси.

Кантората извършва следните услуги по повод на процесуално представителство:

Услуги по обжалване: обжалване на наказателни постановления, обжалване на данъчно ревизионни актове, обжалване на актове за административни нарушения, обжалване на актове за глоби и други.

Представителство при провеждане на преговори за извънсъдебно уреждане на спорове.

Процесуално представителство по търговски, граждански, трудови, данъчни и административни спорове пред съд или арбитраж, когато съдебното производство е неизбежно.

Правни услуги и представителство при събиране на просрочени задължения - проучване на имущественото състояние на длъжника въз основа на публичните регистри, изготвяне на анализ и правно становище с предлагане на конкретни решения, съдействие при извънсъдебно решаване на споровете, представителство в съда.

Обадете се, за да научите повече!