• Home
  • Sitemap
  • BG
  • EN

Писмени становища

По всеки интересуващ Ви правен казус от компетенцията на кантората Вие можете да получите писмено становище, което да Ви послужи пред съответните институции

Адвокатска кантора "Дишев и партньори" осъществява както устни консултации по повод на интересуващите Ви проблеми, така и тяхното оформяне във вид на писмени становища. По всеки интересуващ Ви правен казус от компетенцията на адвокат Генади Дишев Вие можете да получите писмено становище, което да Ви послужи пред съответните институции.

Адвокатска кантора "Дишев и партньори" предоставя съдействие и правни консултации и по повод на получаване на писмени становища от трети страни, които са необходими във връзка с осъществяването на Вашата бизнес дейност и данъчно планиране.

Така например всяко задължено лице има право да получи от Националната агенция по приходите актуална информация, разясняваща отделни аспекти на данъчното и осигурителното законодателство, както и процедурите по тяхното прилагане. В тази връзка се отправя писмено запитване към НАП, чиито отговор е свързан с прилагането на данъчното законодателство.

Кантората ще Ви помогне да оформите правилно това запитване, а също ще определи други ключови за Вашата дейност данъчни казуси, за чието прилагане е необходимо да получите писмено становище. Това се налага по повод на неясноти и двойствено тълкуване в законодателството, което не Ви гарантира еднозначно определяне на данъчните задължения. В тази връзка Ви е необходимо да се позовете на писмено становище на Националната агенция по приходите, което ще Ви предпази от глоби и данъчни спорове.

Срокът за предоставяне на отговор или становище е 30 дни, считано от датата на постъпването на писменото запитване в съответната структура. Разглеждат се и се приемат писмени запитвания, съобразени с разпоредбата на чл. 85 ДОПК.

Научете повече за предлаганите услуги от Адвокат Генади Дишев.