• Home
  • Sitemap
  • BG
  • EN

Консултации при възстановяване на ДДС

Адвокатска кантора "Дишев и партньори" извършва консултации при проверки и възникнали проблеми по повод възстановяване на ДДС на юридически и физически лица. Облагането с данък върху добавената стойност (ДДС) се урежда със Закона за Данъка върху добавената стойност (ЗДДС). него се определят обектите на облагане, данъчно задължените лица, облагането на доставките и вноса, начисляване на данъчните ставки и определяне на данъчното задължение, редът за начисляване и внасяне на данъчното задължение, редът за възстановяване на ДДС и други.

Възстановяването на ДДС се урежда със Закона за Добавената стойност (ЗДДС). Адвокатите имат дългогодишен опит и правна практика при решаване на проблеми, свързани с редица въпроси и казуси по закона за защита на конкуренцията.

За своите клиенти кантората извършва регистрация по ДДС. На регистрация по ДДС подлежи всяко данъчно задължено лице с облагаем оборот 50 000 лв. или повече за период не по-дълъг от последните 12 последователни месеца преди текущия месец. То е длъжно в 14-дневен срок от изтичането на данъчния период, през който е достигнало този оборот, да подаде заявление за регистрация по този закон. Възможна е и регистрация по ДДС по избор. Адвокат Генади Дишев ще Ви консултира по всички въпроси свързани със Закона за Данъка върху добавената стойност (ЗДДС).

Данъчен кредит е сумата на данъка, която регистрирано лице има право да приспадне от данъчните си задължения по този закон. Лицето упражнява правото си на приспадане на данъчен кредит, когато е изпълнило едно от следните условия:

  1. притежава данъчен документ, съставен в съответствие с изискванията на чл. 114 и 115, в който данъкът е посочен на отделен ред - по отношение на доставки на стоки или услуги, по които лицето е получател;
  2. (изм. - ДВ, бр. 108 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) издало е протокол по чл. 117 или чл. 163б, ал. 2 и е спазило изискванията на чл. 86 - в случаите, когато данъкът е изискуем от лицето като платец по глава осма; в случаите по чл. 161 или 163а, когато доставчикът е данъчно задължено лице, получателят трябва да притежава и данъчен документ, съставен в съответствие с изискванията на чл. 114 и 115, в който е посочено съответното основание за неначисляване на данък;
  3. (изм. - ДВ, бр. 94 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г.) притежава митнически документ за внос, в който лицето е посочено като вносител и данъкът е внесен по реда на чл. 90, ал. 1 - в случаите на внос по чл. 16;
  4. (изм. - ДВ, бр. 94 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г.) притежава митнически документ за внос, в който лицето е посочено като вносител, издало е протокол по чл. 117 и е спазило изискванията на чл. 86 - в случаите по чл. 57;
  5. притежава документ, който отговаря на изискванията на чл. 114, издало е протокол по чл. 117 и е спазило изискванията на чл. 86 - в случаите на вътреобщностно придобиване;
  6. притежава документ по чл. 131, ал. 1, т. 2;
  7. притежава документите, определени в правилника за прилагане на закона - в случаите на правоприемство по чл. 10.

Юридическите лица извършват както облагаеми, така и освободени сделки, както и сделки подлежащи на частичен данъчен кредит. Често не е лесно да се определи към коя категория спада дадена сделка, поради което се налага да се прибегне до услугите на юрист. Ако имате проблем с определянето на вида на дадена сделка или се нуждаете от данъчна консултация, адвокат Генади Дишев ще се радва да Ви бъде полезна. Oбадете се!

Регистрирано по ЗДДС лице има право да приспадне като данъчен кредит начислен ДДС за покупки преди датата на регистрация. Такива са придобитите активи преди датата на регистрацията по ДДС ако последните са налични към датата на регистрацията и са изпълнени общите условия за ползване на данъчен кредит. Регистрираното по ЗДДС лице има право да приспадне данъчен кредит и за ограничени услуги по повод на регистрацията му като юридическо лице, получени преди датата на регистрацията по ЗДДС, ако са изпълнени определени условия и се подаде опис на получените услуги не по-късно от седем дни от датата на регистрацията.

Регистрираните на територията на Република България фирми имат право на възстановяване на данъка от всички европейски държави, Канада, Исландия, Македония, Норвегия, Южна Корея, Швейцария. Изключение правят Америка и Русия,тъй като България няма споразумение за реципрочност с тези държави. Така например Вие ще спестите много пари от командировки в чужбина, за ползването на услуги за които се начислява ДДС в съответната страна.

Не се колебайте да се обадите на Адвокат Генади Дишев за всякакви въпроси и казуси относно възстановяването на ДДС. Обадете се за да научите повече!

Ако постоянното Ви местожителство е извън територията на Европейската общност Вие имате право на данъчен кредит за закупените стоки и услуги на територията на Република България. Обадете се за да научите повече!

Научете повече за предлаганите услуги от Адвокат Генади Дишев.