• Home
 • Sitemap
 • BG
 • EN

Данъчна защита пред НАП

Адвокатска кантора "Дишев и партньори" се грижи за интересите на своите клиенти, като им предоставя услугата представителство и данъчна защита пред НАП.

Национална агенция за приходите (НАП) представлява специализиран държавен орган за установяване и събиране на публични вземания. Законово, правомощията на НАП са уредени със ЗНАП и ДОПК, както и другите данъчни закони.

Съгласно чл.3(1) от ЗНАП, Националната агенция по приходите обслужва данъкоплатците, осигурените и самоосигуряващите се лица, като им осигурява необходимата информация, разяснения по правата и задълженията им, осигурява отпечатването и безплатното разпространение на данъчни и други декларации, съдържащи указания за попълването им, на формуляри и други документи, които се изискват или издават въз основа на закон, като ги публикува в Интернет на страницата на агенцията; установява публичните вземания за данъци и задължителни осигурителни вноски; обезпечава и принудително събира публичните вземания; установява административни нарушения и налага административни наказания по данъчните закони, както и по законите регламентиращи задължителните осигурителни вноски; разглежда жалби срещу издадени от нейни органи актове или срещу откази за издаване на актове; води регистър на лицата, подлежащи на регистрация по реда на ДОПК, лицата работещи по трудово правоотношение и други.

Често поради неправилни действия от страна на служителите на Национална агенция по приходите или неразбиране на издадените от нея актове, на данъчните субекти - физически и юридически лица се налага да ползват услугите на трето лице, компетентно в тази област, което именно се явява адвокатът.

Адвокатска кантора "Дишев и пратньори" ще Ви консултира по всички въпроси свързани с Вашите данъчни задължения, обжалването на актовете на органи на данъчната администрация, разясняване на отнасящите се до дейността на доверителите данъчни закони и други нормативни актове.

Кантората предлага данъчна защита и правна защита на Вашите интереси. Професионалната квалификация и дългогодишният опит на адвокат Генади Дишев във воденето на данъчни дела осигуряват качествена защита на интересите на своите клиенти във връзка с данъчното облагане.

Можете да разчитате на пълно съдействие и представителство на база на еднократен или абонаментен принцип. При еднократните услуги, адвокат Генади Дишев решава всеки Ваш данъчен казус, като извършва правен анализ и проучване на цялата необходима документация и изработва възможно най-доброто правно решение на Вашия казус.

При избор на услугата Данъчна защита пред НАП на абонаментен принцип за юридически лица, Вие получавате ежемесечно следния набор услуги:

 • Представителство пред НАП
 • Консултиране по различни данъчноправни въпроси
 • Следене на нормативни срокове за данъци и декларации и своевременно уведомяване
 • Уведомление за настъпили промени в данъчното законодателство засягащи дейността на клиента
 • Защита на интересите на клиента при неправомерно издадени актове на данъчната администрация
 • Правна защита на клиента по време на данъчна проверка пред органите на НАП
 • Консултации за данъчно планиране на дейността
 • Консултация и прецизиране на договори от данъчна гледна точка
 • Оптимизиране на данъци

Научете повече за предлаганите услуги от адвокат Генади Дишев.