• Home
  • Sitemap
  • BG
  • EN

Данъчно право

Адвокатска кантора "Дишев и партньори" защитава интересите на своите клиенти в областта на данъчно право

Данъчното право представлява съвкупност от правни норми които регулират отношенията възникнали по повод на определянето и изплащането на данъците. Такива са отношенията между държавата и данъкоплатците.

Източници на данъчно право са нормативните актове, които уреждат данъчноправните отношения между субектите на данъчното право. На първо място това е Конституцията на Република България, съгласно която всички граждани на Република България са задължени да плащат данъци и такси установени със закон. Обикновено данъчните закони за назовани като такива още в самото си наименование например Закона за Данъка върху Добавената стойност (ЗДДС), Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ), Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО), Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ). За данъчни закони се приемат и всички закони, чрез които се урежда определянето, събирането и управлението на данъците, дори и ако тези закони уреждат само в някои свои части данъчните отношения.

В данъчните закони се определя обектът на данъчното облагане, размерът на данъка, данъчната основа, данъчната ставка, данъчният период, срокът и начините на плащане на съответния данък. Тези елементи са необходима предпоставка за прилагането на данъчния закон. Важен нормативен акт в данъчното право е Данъчно-осигурителен процесуален кодекс (ДОПК).

ДОПК урежда "производствата по установяване на задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски, както и обезпечаване и събиране на публичните вземания, възложени на органите по приходите и публичните изпълнители". Наредбите на този закон се прилагат по отношение на всички данъчни субекти на територията на Република България. По повод на осъществяването на данъчното право, възниква данъчно-правно отношение и последващо данъчно задължение.

Данъчното задължение се изразява в необходимостта възникналият данъчен дълг да бъде изпълнен.

Адвокат Генади Дишев е специалист в областта на данъчното право. В тази връзка Вие можете да разчитате на възможно най-адекватната и професионална правна защита в областта на данъчно право.

Aдвокатска кантора "Дишев и партньори" ще реши Вашите проблеми, като направи пълен анализ на текущата ситуация, прогноза за бъдещото развитие, адекватността и законосъобразността на ситуацията от правна гледна точка, анализ на съществуващите правни норми и решаване на Вашия проблем по възможно най-добрият и ефективен начин.

Кантората разбира Вашите проблеми, като прилага към доверителите си индивидуален подход, базиран на спецификата на проблемната ситуация. Предлага пълната гама услуги от областта на данъчно право:


Установяването на момента на възникване на данъчното задължение е един от най-важните моменти в данъчното право, тъй като от този момент данъкът става изискуем и събираем. Плащането на данъците след определените законови срокове се счита за нарушение. В тази връзка кантората ще ви помогне да определите точния момент на възникването на съответното данъчно задължение, да обосновете своето становище и да го защитите пред органите на данъчната администрация.

Кантората ще Ви консултира по всички въпроси свързани с данъчно право и всичко което се отнася до Вашите данъци, данъчното планиране и данъчната ефективност. За корпоративни клиенти адвокат Генади Дишев предлага специални абонаментни пакети на правно обслужване, които включват богата гама от правни услуги в областта на данъчно право.

Обадете се, за да научите повече!